Bilgi | Paylaşım | Eylence | Tr-o9Bilgi

K.Savaşı Sıkça Sorulanlar

1- Kuvayı Milliye hareketi ilk nerede başlamıştır?

a) İzmir            b) Adana-Dörtyol        c) Samsun        d) Maraş

 


2- Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi tutumu karşısında Anadolu ve Rumeli’de işgallere veya işgal ihtimallerine karşı halkın silahlı veya silahsız mücadelesine ne ad verilmiştir?

            a) Kuvayı İnzibatiye  b) Kuvayı Milliye  c) Misakı Milli  d) Misakı İktisadi

 


3- Batı Cephesinde ilk kurşunu atan kahraman kimdir?

            a) Mustafa Fehmi Kubilay b) Sütçü İmam c) Şahin Bey d) Hasan Tahsin

 


4- Kurtuluş Savaşı’nın amacı planı ve programı nerede belirlenmiştir?

            a) Havza Mitingi           b) Amasya Görüşmeleri          
            c) Amasya Genelgesi    d) Sivas Kongresi

 


5- Müdafai hukuk cemiyetleri nerede birleştirilmiştir?

            a) Amasya Genelgesi    b) Erzurum Kongresi   
            c) Sivas Kongresi         d) Amasya Görüşmeleri


6- İstanbul Hükümeti Milli Mücadelenin varlığını ve gücünü nerede kabul etmiştir?

            a) Amasya Genelgesi    b) Erzurum Kongresi   
            c) Sivas Kongresi         d) Amasya Görüşmeleri

 


7- Misakı Milli nerede kabul edilmiştir?

             a) TBMM’de                         b) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde

             c) Erzurum Kongresi’nde        d) Amasya Genelgesi’nde

 


8-  TBMM kaç tarihinde açılmıştır?

            a) 29 Ekim 1923          b) 23 Nisan 1923         
            c) 23 Nisan 1921         d) 23 Nisan 1920


9- Misakı Milli ne anlama gelmektedir?

            a) Milli Yemin  b) Milli Egemenlik        c) İktisat Yemini     d) Bağımsızlık


 10- İstanbul’un İtilaf Devletlerince resmen işgali kaç tarihindedir?

            a) 13 Kasım 1918  b) 30 Ekim 1918  c) 16 Mart 1920  d) 23 Nisan 1920


 11- Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?

a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak,

b) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,

c) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,

d) Sivas Kongresi’ni düzenlemek

 12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amasya Genelgesi’nin maddelerinden birisi değildir?

a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı  tehlikededir.

b) Milletin bağımsızlığını , yine milletin azim ve  kararı  kurtaracaktır?

c) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.

d) Osmanlı Devleti’nin vereceği emirlere uymak  gerekmektedir.
 


13- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu  müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in  tepkisi ne oldu ?

a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte  bulundu.

b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam  etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik  unvanı verdi.


14- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.

b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize  geçiyordu.

c)Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.

d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.

 


15- Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?

a)Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,

b)Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,

c)Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,

d)Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.

 


16- Güney Cephesinde Antepliler kimlerle savaşmıştır?

a)Yunanlılara karşı       b)Fransızlara karşı

c)İngilizlere karşı         d)İtalyanlara karşı

 17-  Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin  sonuçlarından değildir?

a)TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali  yükseldi.

b)Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını  düzenlediler.

c)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.

d)İngilizlerle Mudanya Antlaşması yapıldı.


 18- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu ordu makamıdır?

a) 3. Ordu Müfettişi     b) 9. Ordu Müfettişi     c) Doğu Komutanı     d) General

 


19- Mustafa Kemal’in İstanbul hükümeti ile ilk görüş ayrılığına düşmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?

a) Samsun Raporu        b) Havza genelgesi      
c) Amasya genelgesi     d) Erzurum kongresi

 20- Kurtuluş savaşının programı aşağıdaki belgelerin hangisinde açıklanmıştır?

a) Erzurum Kongresi         b) Sivas Kongresi
c) Amasya görüşmesi       d) Amasya Genelgesi

 


21- Erzurum Kongresini aşağıdaki cemiyetlerden hangisi toplamıştır?

a) Reddi İlhak

b) Sulh ve Selameti Osmani

c) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk

d) Kilikyalılar


 22- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinde  alınan kararlardan değildir?

a)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

b) Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükümet  işlerini denetlemelidir?

c) Vatanın korunmasında Osmanlı Hükümeti’nin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak.

d) Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir.

 


23-  Sivas Kongresi’nin amacı neydi?

a) Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı korumak

b) Temsil Heyetini oluşturmak

c) Cumhuriyeti ilan etmek.

d)Vatanın bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğini  görüşüp,  kararlar almak.


 24- Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alınan kararlardan birisidir?

a)Milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir.

b)Milli cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli  Müdafai Hukuk Cemiyeti kuruldu.

c)Her türlü yabancı işgale millet birlikte karşı koyacaktır.

d)Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.


 25- Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?         

a)dil birliği                  b)din birliği         c)tarih birliği              d)kültür birliği


26- Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi   yanlıştır?

a)Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi.

b) Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu  kuruldu.

c) Misak-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.

d)Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi.


 27- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti   ilk defa söz sahibi oluyordu.

b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .


 28- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın  belirlendiği antlaşmadır.

b)Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize  geçiyordu.

c)Bu antlaşmayla doğu sinirimiz kesin olarak belirlenmiş  oldu.

d)Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.


 29-  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan  Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?

a)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiş oldu.

b)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

c)Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması yapıldı.

d)Fransızlarla ise Ankara Antlaşması yapıldı.


 30- Mudanya Ateşkes Atlaşması’nın sonucu nedir?

a)Osmanlı Devleti sona erdi.                                                   

b)Türk halkının azim ve kararlılığı arttı.

c)Yunanlılar yurdumuzu terk etmeye mecbur kaldılar.

d)İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.


31-  Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından değildir?

a)Yunanistan Savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi.

b)Doğu sınırımız tamamen kesinleştirildi.

c)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edildi.

d)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakıldı.


32- Hangisi Lozan Konferansı’na katılan devletlerden değildir?

a)Türkiye         b)İngiltere        c)Avusturya     d)Yunanistan


 33- Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da çözümlenememiştir?

 a) Kapitülasyonlar  b) Dış borçlar  c) Azınlıkların durumu  d) Irak sınırı


 34-  Erzurum Kongresi sonunda alınan kararların uygulanması ve takibi için kurulan Temsil Heyeti başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durumun nedeni verilmiştir?

A-Mustafa Kemal zorla kendini başkan seçtirmiştir.

B-Mustafa Kemal'in Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi olduğu Kabul edilmiştir.

C-Temsil Heyeti başkanlığını başka kimse istememiştir.

D-Mustafa Kemal daha önce başkanlık yaptığı için seçilmiştir.


 35- Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği fikri ilk kez nereden benimsenmiştir?

A-Erzurum Kongresi'nde         B-Sivas Kongresi'nde

C-Amasya Genelgesi'nde         D-Osmanlı Mebusan Meclisi'nde


 36- Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketine karşı en sert şekilde mücadele eden Osmanlı Sadrazamı kimdir?

A-Ali Rıza Paşa           B-Hadi Paşa    C-Damat Ferit Paşa     D-Salih Paşa


 37- Erzurum ve Sivas Kongreleri Osmanlı Devleti'nde hangi gelişmeyi sağlamıştır?

A-Osmanlı devleti temsil heyetinin kontrolüne girmiştir.

B-Padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiştir.

C-Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.

D-İngilizler Temsil heyeti ile anlaşma yoluna girmiştir.


 38- Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye hareketinin sağladığı yararlardan değildir?

A-Düşman ordularının rahat ilerlemesini önledi.

B-Köy ve kasabaları Rum ve Ermeni çetelerinden korudu.

C-Mustafa Kemal'e çalışmaları için zaman kazandırdı.

D-Düşman ordularını yurttan attı.


 39- Mustafa Kemal düşman işgallerini halkın mitingler düzenleyerek protesto etmesini istemiştir. Bunu aşağıdakilerden hangisinde istemiştir?

A-Havza'da     B-Samsun'da   C-Amasya'da              D-Sivas'ta


 40- Türk ulusunu yok etme düşüncesini, İtilaf devletleri hangi antlaşma ile gerçekleştirmek istediler?

A-Mondros Ateşkes Antlaşması          B-Paris Barış Konferansı

C-Londra Antlaşması                          D-Sevr Antlaşması


 41- Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşını Anadolu'da başlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A-Ulusal kurtuluşu Türk halkında görmesi        B-Samsun halkının kendisini çağırması

C-İstanbul'da can güvenliğinin olmaması           D-Anadolu'nun çoğu yerinin düşman işgali altında olması


 42- Aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti İstanbul hükümetince tanınmıştır?

A-Amasya Görüşmeleri           B-Amasya Genelgesi

C-Erzurum Kongresi                D-Sivas Kongresi


 43- Amasya Genelgesi'nde "Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir."ifadesi yer almıştır. Mustafa Kemal bununla neyi amaçlamıştır?

A-Ulusal kurtuluş savaşına gerekçe hazırlanmıştır.

B-Osmanlı ordusundan ayrılmak için bu ifade yazılmıştır.

C-Damat Ferit Paşa hükümetini yıkmak için yazılmıştır.

D-Müttefik donanmasının İstanbul önlerinde çekilmesi için yazılmıştır.


 44- TBMM'nin açılması ve Mustafa Kemal'in meclise verdiği önerge ile aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında önemli bir adım atılmıştır?

A-Yeni bir hükümetin oluşması B-Yeni Türk devletinin kurulması

C-Kendisinin devlet başkanı olması      D-Kurtuluş savaşının başlatılması


 45- Mustafa Kemal generallik rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

A-Balkan savaşları                   B-Yıldırım Orduları Komutanlığı

C-Çanakkale savaşları              D-Suriye Cephesi Komutanlığı


 46- Batı Anadolu'nun aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesi itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?

A-İngiltere       B-Rusya          C-Fransa         D-Yunanistan


 47- İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşı sonrası barış tekliflerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lozan barışını zorla kabul ettirmek   b) Fransa’ya Musul ve Kerkük’ü vermek

c) Kuvayı Milliye yardım etmek           d) Sevr anlaşmasını tekrar kabul ettirmek


48- Rusya’nın Milli Mücadelede Türkiye’ye yakınlaşmasının ve destek vermesinin sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Kapitalizmle mücadele etmek

b) İngiltere ve Fransa’yla olan ortak düşmanlık

c) Türkiye’de kendi rejimini kabul ettirmek

d) Türkiye’den Batum’u alabilmek


49- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir?

a) Çanakkale     b) İnönü      c) Başkomutanlık      d) Sakarya


50- Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?

  a) Kuvayı İnzibatiye                              b) Aznavur İsyanı
c) Bolu, Düzce, Hendek İsyanları               d) 31 Mart Olayı

 


51- Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangi ikisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir?

            a) Sevr Ant-Lozan Ant.              b) Sevr Ant.-Ayastefanos Ant.

            c) Karlofça Ant.- Lozan Ant.        d) Ayastefanos Ant.- Ankara Ant.

 


52- Düzenli ordu’nun ilk zaferi hangisidir?

            a) I. İnönü Savaşı         b) II. İnönü Savaşı

            c) Ermenistan Savaşı    d) Sakarya Savaşı


 53- TBMM’nin ilk zaferi hangisidir?

a) I. İnönü Savaşı         b) II. İnönü Savaşı

c) Ermenistan Savaşı    d) Sakarya Savaşı


 54- Mustafa Kemal’in “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin makus(ters dönmüş) talihini de yendiniz.” dediği savaş hangisidir?

            a) I.İnönü Savaşı          b) II. İnönü Savaşı      
            c) Eskişehir-Kütahya Savaşı     d) Sakarya Savaşı


 55- Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vartandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça terk olunamaz… “dediği savaş hangisidir?

                a) Sakarya Savaşı       

                 b) Çanakkale Savaşı   

                c) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

                d) I. İnönü Muharebesi


 56- Kurtuluş savaşı sırasında yeni Türk Devletinin İtilaf devletlerince de tanınmasını sağlayacak

Londra Konferansı hangi olay sonrası yapılmıştır?

            a) I. Dünya Savaşı        b) Sakarya Savaşı       
            c) I. İnönü Savaşı         d) Büyük Taarruz


 57- İstiklal Marşımız hangi savaş sonrasında yazılmıştır?

            a) I. Dünya Savaşı        b) Sakarya Savaşı    
            c) I. İnönü Savaşı         d) Büyük Taarruz


58- Mustafa Kemal kurtuluş Savaşı’nda katıldığı ilk savaş hangisidir?

a) Ermenistan Savaşı  b) Sakarya Savaşı  c) I. İnönü Savaşı    d) Büyük Taarruz


 59- Mustafa Kemal hangi savaş sonunda Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi almıştır?

a) I. Dünya Savaşı     b) Sakarya Savaşı   c) I. İnönü Savaşı   d) Büyük Taarruz


  60- Mustafa Kemal başkomutan olarak ilk hangi savaşa katılmıştır?

a) I. Dünya Savaşı  b) Sakarya Savaşı    c) I. İnönü Savaşı     d) Büyük Taarruz


 61- Tekalifi Milliye Emirleri neden dolayı çıkarılmıştır?

            a) Ülke ekonomisini düzeltmek

            b) Osmanlı’dan kalan dış borçları ödemek

            c) Kuvayı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak

            d) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermek


 62- Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir?

            a) İsmet İnönü     b) Fevzi Çakmak    c) Kazım Karabekir  d) Fethi Bey


 63- Türk tarihinin son savunma savaşı hangisidir?

      a) I. Dünya Savaşı  b) Sakarya Savaşı  c) I. İnönü Savaşı d) Büyük Taarruz


 64- Tarihte Ermeni Meselesi hangi gelişme ile  başlar?

            a) Lozan Barış Antlaşması        b) Gümrü  Antlaşması  

            c) Berlin Antlaşması                 d) Mondros Mütarekesi


 65- Tarihte Ermeni meselesi hangi gelişme ile sona erer?

            a) Lozan Barış Antlaşması        b) Gümrü  Antlaşması  

            c) Berlin Antlaşması                 d) Mondros Mütarekesi


 66- Türkiye’nin doğu sınırının kesin olarak çizildiği antlaşma hangisidir?

            a) Lozan Ant.   b) Moskova Ant.      c) Gümrü Ant.          d) Kars Ant


 67- Tehcir Kanunu hangi savaş sırasında çıkarılmıştır?

           a) I. Dünya Savaşı  b) Kurtuluş Savaşı  c) 93 Harbi  d) II. Dünya Savaşı


 68- Lozan Barış görüşmeleri sırasında itilaf devletlerini Türk tarafını temsilen hem Ankara’dan hem de İstanbul’dan iki ayrı temsilci çağırması üzerine TBMM’nin tavrı ne olmuştur?

            a) Protesto ederek görüşmelere katılmamıştır.

            b) İstanbul hükümetini ikna ederek tek başına katılmıştır.

            c) Saltanatı kaldırmıştır.

            d) İki farklı heyet olarak gitmeyi kabul etmiştir.


 69- İstanbul, boğazlar ve Batı Trakya’nın savaş yapılmadan geri alındığı siyasi gelişme hangisidir?

            a) Lozan Barış Antlaşması        b) Mudanya Mütarekesi          

            c) Mondros Mütarekesi           d) Londra Konferansı


 70- Misakı Milli sınırları içinde olup en son anavatana katılan yer neresidir?

            a) Adana          b) Hatay          c) İstanbul        d) Antep
 


KURTULUŞ SAVAŞI SORULARININ CEVAPLARI

1 B 2 B 3 BOŞ 4 C 5 C 6 C 7 B 8 D 9 A 10 B 11 A 12 D 13 B 14 D 15 C 16 B 17 D 18 B 19 B 20 C 21 C 22


B 23 D 24 B 25 BOŞ 26 A 27 A 28 D 29 C 30 D 31 B 32 C 33 D 34 B 35 A 36 C 37 A 38 D 39 A 40 D 41 A


42 A 43 A 44 B 45 C 46 D 47 D 48 C 49 A 50 D 51 B 52 A 53 C 54 B 55 A 56 C 57 C 58 B 59 C 60 B 61 D


62 A 63 B 64 C 65 B 66 D 67 A 68 D 69 B 70 D 

Bu Yazı Buradan Alıntıdır.

https://img.webme.com/pic/t/tr-o9bilgi/bck_skulls.jpg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol